• 03537258121 / 03535264850-60
  • info@kbeco.ir

گردهمایی تجلیل از اعضای شرکت اقتصاد دانش بنیان به عنوان جوانان برگزیده شهرستان یزد

سه شنبه 5 بهمن 1400 اخبار شرکت

گردهمایی تجلیل از اعضای شرکت اقتصاد دانش بنیان به عنوان جوانان برگزیده شهرستان یزد

گردهمایی تجلیل از اعضای شرکت اقتصاد دانش بنیان به عنوان جوانان برگزیده شهر