• 03537258121 / 03535264850-60
  • info@kbeco.ir

شركت مطالعات و پژوهش های اقتصاد دانش بنيان

پرداخت 509/4 هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش بنيان/ رشد 127 درصدی

شنبه 30 بهمن 1400 اخبار اقتصادی

طی ده ماهه سال جاری به 1176 شرکت دانش بنيان معادل 509/4 هزار ميليارد ريال تسهیلات پرداخت شد که نسبت به ده ماهه سال 1399، معادل 126/9 درصد افزايش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همچنین بيشترين تسهيلات طی ده ماهه 1400 از سوی بانک های ملی به مبلغ 82/0 هزار ميليارد ريال، ملت به مبلغ 81/0 هزار ميليارد ريال و صادرات به مبلغ 68/6 هزار ميليارد ريال پرداخت شده است.
برپایه این گزارش، طی ده ماهه 1400 به 1176 شرکت دانش بنيان معادل 509/4 هزار ميليارد ريال پرداخت شد که نسبت به ده ماهه 1399 معادل 126/9 درصد افزايش داشته است. لازم به توضیح است منظور از تعداد شرکت‌ ها در گزارش‌های پيش از مقطع دی ماه 1397 تعداد تسهيلات اعطايی به شرکت‌های دانش بنيان بوده است و از مقطع دی ماه 1397 تعداد شرکت ها فارغ از تعداد تسهيلات پرداختی منظور نظر است.
ميزان تسهيلات پرداختی در دی ماه 1400
همچنین در دی ماه 1400 به 460 شرکت دانش بنيان معادل 44/1 هزار ميليارد ريال پرداخت شد که نسبت به دی ماه 1399 معادل 31/9 درصد افزايش داشته است. بيشترين تسهيلات طی دی ماه 1400 از سوی بانک هاي ملت به مبلغ 7/3 هزار ميليارد ريال، تجارت به مبلغ 7/2 هزار ميليارد ريال و صادرات به مبلغ 5/7 هزار ميليارد ريال پرداخت شده است . همچنین یادآور می شود، مانده کل تسهيلات اعطایی از طرف 28 بانک به شرکت های دانش بنيان در پايان دی 1400 معادل 590/3 هزار ميليارد ريال است که نسبت به دی 1399 معادل 103/2 درصد افزايش داشته است. بيشترين مانده کل به بانک های اقتصاد نوين (94/3 هزار ميليارد ريال)، صنعت معدن (74/4 هزار ميليارد ريال ) و تجارت (70/4 هزار ميليارد ريال) تعلق دارد.
لازم به توضیح است به دليل ارزيابی ماهانه شرکت‌های دانش بنيان توسط کارگروه مربوطه در معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری تعدادی از شرکت های جديد به فهرست شرکت های دانش بنيان افزوده شده و برخی نيز حذف می شوند لذا بخشی از تغيیرات در مانده تسهيلات پرداختی به دليل فوق است. همچنین با توجه به اينکه برخی از شرکت های عادی پس از اخذ شرايط لازم توسط کارگروه مربوطه در معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنيان پذيرفته می شوند ممکن است بخشی از مانده مطالبات شرکت های دانش بنيان فعلی مربوط به زمانی باشد که شرکت دانش بنيان نبوده است.

نظر شما: